اهداف و محورهای همایش

بانکداری هوشمند؛ مفاهیم، روندها، و آثار
 • بانکداری دیجیتال، بانکداری هوشمند؛ مفاهیم، تمایزات، و اشتراکات
 • زمینه‌های کسب‌وکاری شکل‌گیری بانکداری هوشمند
 • کلان‌روندهای فنّاوری و آثار آن در شکل‌گیری بانکداری هوشمند
 • درس‌آموخته‌ها و تجارب داخلی و بین‌المللی حاصل از پیاده‌سازی بانکداری دیجیتال برای تحقق بانکداری هوشمند
 • نقش فنّاوران مالی و فین‌تک‌ها در تحقق بانکداری هوشمند
 • دیفای و بانکداری هوشمند
 • امنیت و احراز هویت در بانکداری هوشمند
 • پول دیجیتال بانک مرکزی
 • نقش و آثار بانکداری هوشمند در اجرای برنامهٔ هفتم ملی توسعه
نقشهٔ راه بانکداری هوشمند

 • بازآفرینی مدل کسب‌وکار، ساختار، و فرایندهای بانک برای تحقق بانکداری هوشمند
 • زیرساخت‌های قانونی، فنی، انسانی، و فقهی لازم برای تحقق بانکداری هوشمند
 • روش‌های تأمین‌مالی برای پیاده‌سازی بانکداری هوشمند
 • مدل‌های درآمدی بازیگران زیست‌بوم در کسب‌وکار هوشمند بانکی
 • شناسایی، دسترسی، پردازش، و حکمرانی داده در بانکداری هوشمند
 • چالش‌ها و موانع توسعهٔ زیست‌بوم بانکداری هوشمند
تجربهٔ مشتری در بانکداری هوشمند
 • زمینه‌های بهبود تجربهٔ مشتری در بانکداری هوشمند
 • تغییرات نقشهٔ سفر مشتری در شعبهٔ هوشمند بانکی
 • شخصی‌سازی خدمات بانکی با استفاده از هوش مصنوعی
 • حریم خصوصی کاربران در بانکداری هوشمند
 • خلق ارزش برای مشتری در مدل کسب‌وکار هوشمند بانکی
سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری هوشمند
 • نقش، جایگاه، و شیوهٔ حکمرانی بانک‌های مرکزی در بانکداری هوشمند
 • راهکارهای بانکداری هوشمند برای افزایش شفافیت و سلامت نظام بانکی
 • بانکداری هوشمند و مبارزه با پول‌شویی و تأمین‌مالی تروریسم
 • بانکداری هوشمند و مدیریت ریسک و تطبیق
 • اعتبارسنجی و وثیقه‌سپاری در بانکداری هوشمند
 • کاربرد هوش مصنوعی در نظارت احتیاطی خرد و کلان هوشمند
 • کاربرد هوش مصنوعی در ارتقای سیستم‌های هشدار سریع و پیشگیری از بحران‌های بانکی
 • کاربرد هوش مصنوعی در مدیریت بازارهای OTC مرتبط با بازارهای غیرمتشکل